rss
kutya cica örökbe fogadás állatvédelem szja 1%

 • Balaton-felvidéki Nemzeti Park

 • A Balaton-felvidéki Nemzeti Park változatos tájaira hívjuk, ahol mindenki élményekkel teli napokat tölthet el. Barangoljon az Európa Diplomával kitüntetett Tihanyi-félsziget gejzírkúpjai között, lesse meg a selyemgém mindennapjait a nemzetközi hírnevû Kis-Balaton berkeiben, vagy hallgassa meg a Szent György-hegy bazaltorgonáinak „hangját”, mely évmilliók üzenetét adja át. Szeretettel várjuk túráinkon, rendezvényeinken, bemutatóhelyeinken és tanösvényeinken. A nemzeti park a Balaton északi partján húzódik 1-15 km szélességû sávban.

  bohócdoktor vizit szja 1%

  Hat nagyobb tájegységet tartalmaz a terület: a Tihanyi-félszigetet, a Pécselyi-medencét, a Káli-medencét, a Tapolcai-medencét, a Keszthelyi-hegységet és a Kis-Balatont.

  A nagy tájképi egységek, mint a nagykiterjedésû tófelszín, mocsárvilág, síkságok, medencék, tanúhegyek és hegységek elõsegítették a gazdag élõvilág kialakulását és fennmaradását.

  Pécselyi-medence

  A Balaton-felvidék szelíd vonulatai közé néhány szerkezeti mélyedés ékelõdik, köztük a magasabb fekvésû Pécselyi-medence is. A Zádor-vár romja, a dörgicsei templomromok, a Balázs-hegy templomromja, a szõlõhegyeken található évszázados pincék és présházak, a kõfalak és a mezsgyéken található kõhalmok mind-mind e vidék szépségét és történelmét hangsúlyozzák. A változatos élõhelyegyüttesek gazdag élõvilágnak nyújtanak otthont. Kiemelkedõ az itt található száraz gyepek, karsztbokorerdõk és tölgyesek szubmediterrán növényzete, valamint az ehhez kapcsolódó rovarvilág.

  Nagy tömegben él a bokros koronafürt, a nagyezerjófû és a bíboros kosbor. Jellemzõek a jelentõs területet fedõ sztyeprétek, amelyek a legtöbb botanikai értéket rejtik: tarka nõszirom, vitézvirág, leánykökörcsin. Vízfolyásokban gazdagabb helyeken védelemre érdemes forráslápmaradványok, magassásos élõhelyek és kiszáradó láprétek maradtak fenn.

  A medencében a terület nagyságához képest gazdag cincér- és futóbogárfaunát találtak, melyek közül a hazai bogárvilág ritkaságának számít az Arias díszbogara, amely a Balaton-felvidék "legértékesebb" faja, hosszú ideig ez volt az egyetlen ismert élõhelye. Megtalálható a mandulacincér és a borókacincér. Molyhos tölgyesek ismert fajai a zörgõ lepke és a tölgyfa szender. Üdébb ligetes élõhelyekre jellemzõ a karvalyposzáta. A kétéltûek és hüllõk közül többek között megemlíthetõ a pettyes gõte, a barna varangy, a zöld gyík, az erdei sikló és a rézsikló.

  3. Káli-medence

  A Balaton-felvidék kismedencéi közül a legérdekesebb az egykori, 8 millió évvel ezelõtt itt még hullámzó Pannon-tenger egyik öble, a Káli-medence. Szelíd tája felvillantja a régi, csendes Balaton-felvidék utánozhatatlan hangulatát. A geológiai múlt országosan is egyedülálló emlékei a hatalmas és bizarr formájú sziklákból álló kõhátak és kõtengerek, a bazalthegyek kõzsákjai, a bazaltsüppedékek apró tavacskái, a Hegyesd szabályos vulkáni kúpja és a Hegyestû kõbányászat során félbevágott kürtõje.

  A Káli-medence aljában fajgazdag, kiemelten értékes sztyepprét foltok terülnek el, fõleg a Sásdi-rét és a Horog környéke. Helyenként a források vize a talajt egész évben nedvesen tartva lápréteket hoz létre. A mélyebb, állandóan nedves réteken üde láprétek vannak, míg ezek szélein a kékperjés, ún. kiszáradó láprétek díszlenek. Évezredek során a láprétek alatt jelentõs vastagságú tõzegréteg alakult ki. Az említett társulások országos szinten is ritkák, fajgazdagok, sok védett növényfajjal, pl. szibériai nõszirom, illatos hagyma, sokféle orchidea: hússzínû ujjaskosbor, vitézkosbor, poloskaszagú kosbor, szúnyoglábú bibircsvirág, mocsári kosbor. Az élõhelyek közül kiemelkedik a Sásdi-rét, amely a nevezetes jégkori maradványnövény, a lisztes kankalin egyetlen hazai élõhelye. Ritkasága és szépsége megérdemelten a nemzeti park címernövényévé tette.

  Alapkõzetet tekintve a terület két nagy egységre osztható, egyrészt a vulkanikus alapkõzetû hegyplatók és "csúcsos" hegyek, másrészt az üledékes kõzetekbõl, fõleg dolomitból ill. vörös homokkõbõl álló vidékek. Ezek flórája jelentõsen eltér egymástól. Kiemelkedõ értéket jelentenek a vulkános mélyedésekben rejlõ kis tõzegmohás láptavak. Legértékesebb növényzeti típusa a tõzegmohás fûzláp, védett tõzegmoha fajokkal.
  Említésre érdemesek a hártyásszárnyú- és a szitakötõ-közösségek, valamint a Burnót-patak vizes élõhelyeinek fajgazdag kérész- és álkérész-faunája. Üde kaszálók fokozottan védett faja a magyar tarsza. Ritka védett faj a szalmacincér és az aranypettyes futrinka. Madárvilágából megemlíthetõ a fokozottan védett haris, a védett mezei pacsirta és fajgazdag ragadozó madár állománya. Kiemelt fontosságú vizes élõhely a Kornyi-tó, elsõsorban parti madarai miatt. Jelentõs gyurgyalag és parti fecske telepek találhatók a terület homokbányáiban. Az emlõsök közül megfigyelhetõ a védett ürge.

  4. A Tapolcai-medence

  A Tapolcai-medence északi felét a dolomitszíntérbe öbölszerûen benyúló miocén mészkõplató alkotja. A sekélytengeri fejlõdésû, porózus kõzeten számos felszíni karsztforma jött létre, belsejében barlangjáratok oldódtak ki (pl. a Tapolcai-tavasbarlang). A medence központi és déli részén e miocén képzõdményeket laza pannon üledékek fedik, amelyekre néhol bazalt ömlött, illetve bazalttufa hullott. Az erózió eredményeképpen sajátos alakú tanúhegyek formálódtak ki (Szent György-hegy, Badacsony, Csobánc, stb.), amelyek ma is uralják a táj képét. Híresek bazaltoszlopai, bazaltorgonái és kõzsákjai.
  A vulkáni tanúhegyek jellemzõ növénytársulásai a sziklahasadék gyepek, sziklagyepek, lejtõsztyeprétek, sajmeggyes bokorerdõk, xerotherm és cseres tölgyesek, törmeléklejtõ erdõk és a gyertyános tölgyesek. A délies erdõk védett szubmediterrán kúszónövénye a pirítógyökér. Itt van északi határa a szúrós csodabogyónak. A Szent György-hegyen fordul elõ hazánkban csak itt élõ mediterrán páfrány a cselling. Említésre méltó a Lumnitzer-szegfû és a borostyán szádorgó, amely xerotherm reliktumnövény.

  A medence láprétjei a korábbi karsztvízkiemelések miatt nagyrészt kiszáradtak, mégsem váltak teljesen értéktelenné. A lápok védett fajai a lápi nyúlfarkfû és az illatos hagyma és a fokozottan védett mocsári kardvirág. Az említett rétterületek nemzeti parki szintû védelme fontos, mert a vízkiemelés befejeztével a patakok, források vízhozama emelkedik, így a kiszáradt lápok alatt megjelenhet a víz, lehetõséget teremtve az élõhely-rekonstrukcióknak. A patakokban a lecsapolások miatt megritkult a halállomány, például a védett lápi póc, réti csík, fürge csele, állas küsz, tarka géb is. A hüllõk közül a védett kockás sikló és vízi sikló a gyakori. A mocsári teknõs megritkult állománya még látható a nádasokban. Ritka a legkisebb hazai gyíkfajunk, a védett pannongyík, amely a jégkorszak utáni meleg idõk maradványfaja. Gyakoribb a zöld gyík és a lábatlan gyík. A denevérek közül említést érdemel a kései denevér. A patakok mentén és a balatoni nádasokban megfigyelhetõk a vidrák.

  5. Keszthelyi-hegység

  A szûkebb értelemben vett Keszthelyi-hegység túlnyomórészt felsõ-triász dolomitból épül fel, mészkõ csak kisebb kiterjedésben található. Dolomittömege kipreparálódót dolomit kõoszlopaival és látványos természetes kõzetfeltárásaival tûnik ki. A változatos karsztjelenségeket (barlangok, víznyelõk, töbrök) mutató terjedelmes hátakat helyenként vad szurdokvölgyek választják el. A Kovácsi-hegy és a Tátika a Keszthelyi-hegység bazaltvidéke. Tanúhegyek, bazaltplatók, sokszög alakú bazaltoszlopok, 10 m-nél is magasabb falak díszítik a tájat. Ritka jelenségnek számítanak és ezért érdekes látnivalók a Bazaltfolyosó (Kovácsi-hegy) és az álkarsztos jelenségként számon tartott bazalt-dolinák, melyek mélyedéseiben apró tavacskák húzódnak meg.

  A Keszthelyi-hegység dolomittömege hazánk egyik legváltozatosabb élõvilágú vidéke, ahol a szubmediterrán xerotherm sztyeplejtõktõl kezdve, a zárt tölgyeseken és bükkösökön át a jégkori maradványokat õrzõ hideg szurdokvölgyekig igen sok élõhelytípus megtalálható. Kiemelkedõ, országosan is ritka, különleges reliktum társulás, az elegyes karszterdõ. Itt a virágos kõris és a bükk elegyedik egymással és alkot olyan asszociációt, amelyhez ritka növények kötõdnek: pl. fehér sás, tarka nádtippan, sziklai páfrányok.

  A Keszthelyi-hegységbõl számos védett növényfaj ismert, mint pl. a nõsziromfélék, körtikék, kosborok (köztük az adriai sallangvirág, madárfészek kosbor). Említésre érdemes az eper gyöngyike, a szúrós csodabogyó és a babér boroszlán. A hegység az elmúlt évtizedekben jelentõs károkat szenvedett el: a fajgazdag dolomitkopárokon és a karsztbokorerdõk helyén fekete fenyõt telepítettek, melyek sok helyen a táj arculatát is meghatározzák.

  A Keszthelyi-hegység bazaltvidékének bazaltdolináit idõszakos vízállások lápi, mocsári vegetációja díszíti, bükkelegyes gyertyános tölgyes környezetben. A több száz méter hosszú bazaltfolyosókban mediterrán jellegû moha-zuzmó vegetációk találhatók. A Tátika és a Szebike-erdõ hatalmas bükkösei természetközeli állapotúak. A Gyöngyösi-patakot kísérõ égeres láperdõ az egész Keszthelyi-hegység egyetlen, épségben megmaradt nagyobb kiterjedésû ilyen állomány, szabályozatlan vízfolyással.

  A Keszthelyi-hegység állatvilága ma is gazdag. Számos olyan bogár- és lepkefaj élõhelye, amely országosan is ritka, pl. láncos futrinka, lapos kékfutrinka, illetve kis apollólepke, farkasalmalepke, kis tûzlepke. Nem ritka madárfajai a fekete harkály, a kis fakopáncs és a zöld küllõ. Gyakori az énekes rigó, az egerészölyv és a héja. A terület vonzó a denevérek számára is, az itt található barlangok (pl. Csodabogyós-barlang) telelõ és pihenõhelyül szolgálnak számukra. Jelen van a kis patkósorrú denevér, a korai denevér és a nagyfülû denevér. A pelék, bár számuk csökken, megtalálhatók, mint pl. a nagy pele vagy a mogyorós pele.

  6. Kis-Balaton

  Geomorfológiailag, de fõleg geológiai szempontból kevésbé látványos ez a lápos, mocsaras vidék. Kialakulása azonban szorosan kötõdik a Balaton történetéhez; annak legnyugatibb részmedencéjeként a pleisztocénben süllyedt be, majd napjainkra szinte teljesen feltöltõdött a Zala hordalékával.

  A Kis-Balaton nádrengetegei nyílt víztükrökkel, mocsárrétekkel, magassásosokkal, zsombéksásosokkal, fûz- és égerligetekkel, bokorfüzesekkel váltakoznak. Botanikai ritkaságai közé tartozik a világ legkisebb virágos növénye, a vízidara; a csak nagykiterjedésû lápvidékeken elõforduló, ritka, védett lápi csalán és orchideák. Kiemelt érték továbbá a kis holdruta, a gyilkos csomorika, a gázló és a kálmos. A Föld természetes élõhelyei közül a vizes-nedves területek fogyatkozása természetvédelmi szempontból fenyegetõ jelenség. A Kis-Balaton vízi világa megõrizte ezt a típusú élõhelyet, a rá jellemzõ Európa-szerte ismert állatvilágával együtt.

  A Kis-Balaton madártanilag országos és nemzetközi viszonylatban kiemelkedõ terület, a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, nemzetközi jelentõségû madárélõhely. Az élõhely jellegébõl adódóan elsõsorban a vizek, vízpartok madárvilága rendkívül gazdag, de - fõleg vonulási idõszakban - a környezõ erdõfoltokat, bokorcsoportokat, szántókat is sok faj felkeresi. Az eddig megfigyelt madárfajok száma (kb. 240) fele fészkel is a területen. A fokozottan védett fajok közül rendszeresen észlelhetõ a kis kócsag, a hamvas rétihéja, a cigányréce, a réti fülesbagoly, a nagy kócsag és legnagyobb ragadozó madár fajunk, a rétisas is. Az emlõsök közül a vidrának jelentõs állománya él itt. További ritka, védett állat az északi vagy patkányfejû pocok, vízicickányfajok, csalitjáró pocok, nyuszt, hermelin. A terület a denevérek fontos táplálkozóterülete is. A védett halfajok közül pl. a lápi póc és a réti csík, szuka, compó tömegesen fordul elõ. A nemzeti park szitakötõfajokban leggazdagabb területe. Megemlíthetõ a lápi acsa és a lápi szitakötõ. Az utóbbi években a sakál és a vadmacska is felbukkant a területen.


 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Gyõrladamér

  Gyõrladamér a Szigetköz alsó részén, a Mosoni-Duna mentén a megyeszékhelytõl 10 km-re fekszik, a gyõri kistérséghez tartozik. A falu neve már a 12. századi oklevélben szerepel. „Ladom-ér”rõl kapta a nevét.

  A falut az 1954-es árvíz elpusztította, de mint történelme során annyiszor, most is újjáépítették, sõt rohamosan fejlõdni kezdett. Mára vonzó és gyarapodó településsé lett. A falu folyamatos fejlõdésének eredményeként új utcák megnyitása vált szükségessé. Ennek következtében a beköltözöttek száma növekedett, ma már a lakosság száma: 1486 fõ.

 • Desing-os üdülõ a Mustaluoto szigeten

  A képeken egy finn üdülõház látható, amely elhelyezkedésével, egyszerûségével és tájba illeszkedõ formájával hívja fel magára a figyelmet. Illetve nem hívja, ezért jó.

  Az érdeklõdés felkeltésére most egy könnyen megjegyezhetõ kreditsor következik: a Villa Mecklin névre hallgató, Mustaluoto szigetén, Naantali város peremén álló épületet a finn Huttunen–Lipasti–Pakkanen Architects építészei tervezték egy 2004-ben elkövetett lékhorgászatot követõen.

 • India legyõzte Olaszországot

  Indiát hozta ki a legnépszerûbb exkluzív utazások versenyében gyõztesnek a Condé Nast Traveller. A luxusutazások bibliájaként számon tartott brit újság felmérésében az ázsiai ország három helyet lépett elõre, leszorítva ezzel a dobogó felsõ fokáról a tavalyi gyõztes Olaszországot. Kihirdette a világ egyik legtekintélyesebb angol nyelvû magazinja, a Condé Nast Traveller a Best of The Best felmérés gyõzteseit. A luxusutazások területén a legjobb úti céloknak számító országok rangsorát szeptember 3-án, a Londoni Claridges Hotelben ismertették ünnepélyes keretek között.

 • Veszélyes a hosszú utazás

  A hosszú távú utazás potenciálisan halált okozó vérrögök képzõdéséhez vezethet egyeseknél, a kockázat az utazás hosszával arányosan növekszik - állapította meg egy hétfõn közzétett tanulmány.

  Tizennégy korábbi vizsgálat elemzésével jutottak arra a kutatók, hogy az utazás mintegy háromszorosára növelte a mélyvénás trombózis esélyét, fõként a lábak vénáiban képzõdtek vérrögök. A mélyvénás trombózis igazi veszélye az, hogy a képzõdött rög elszabadulhat az érfalról, és az érrendszeren keresztül a vér elszállítja létfontosságú szervekig, így akár halálos tüdõembóliát okozhat.

 • Madrid - De Madrid al Cielo

  "De Madrid al Cielo", vagyis Madridból az égbe, tartja a mondás, amely szerint a város a paradicsom kapujának is tekinthetõ. S ez nem túlzás: aki a nyári hónapokban a spanyol fõvárosba látogat, valóban elfeledkezhet minden bajáról pusztán azzal, ha beleveti magát Madrid izgalmasan sokszínû életének élvezetébe. Madrid egyszerre hagyományõrzõ és modern, egyszerre nagyváros és falu. A századelõn csupán nyolcszázezer lakosú város mára négymillióssá nõtte ki magát, és az ország adminisztrációs, politikai és kulturális központjává fejlõdött. A madridiak minderre nagyon büszkék, ahogy büszkék vendégszeretetükre is.

 • Bologna, a vörös Bologna Olaszországban

  Bologna la Rossa (a vörös Bologna) - e jelzõ kétszeresen is igaz a városra, melynek jellegzetességét a rõtvörös színû cseréptetõk és téglafalak adják, s ugyanakkor arra is utal, hogy a tiszteletreméltó Bolognát több mint 50 évig a baloldaliak kormányozták.

  La Dotta (a mûvelt) - így emlegetik azok, akik a tudomány terjesztésében betöltött szerepét méltányolják, mert itt áll a világ egyik legrégebbi egyeteme: 1088-ban alapították. Bologna még a mûemlékekben igencsak bõvelkedõ Felsõ-Itáliában is kivételes helyet foglal el, ugyanis Velencén kívül egyetlen más város sem õrizte meg ilyen egységesen középkori arculatát.

 • Durban az emberarcú metropolisz

  Délkeletnek haladva Durban felé az N3-as autópályán, egyre melegebb lesz a levegõ, páratartalmát a kocsiból kinyújtott kézzel is lehet érezni. Johannesburgból indulva, amely1000 - 1700 m magasan fekszik, lemegyünk egészen a tengerszintre. A városhoz közelítve minden kilométerrel jobban lehet érezni az Indiai-óceán hatalmas vizének közelségét. Felbukkant Durban a hegyek közül, ezernyi fényével, mint hatalmas metropolisz világított. A központba vezetõ autópálya a kikötõ mellett halad el.

 • Ibrány

  Ibrány jellegzetesen mezõvárosias, alföldi település. A Tiszaháton, a Rétköz nyugati részén, a Tisza és a Lónyai-csatorna által határolt területen fekszik.

  Településszerkezetét alapvetõen természeti környezete határozza meg. A rétközi települések jellemzõjeként elõször csak a kiemelkedõ szigeteken, dombokon telepedtek meg az emberek. A szájhagyomány szerint Ibrány 13 dombra épült. A Tisza szabályozása után a kevésbé magas helyekre is építkeztek, majd a dombok közötti mélyedések feltöltése, kiszáradása után a lapályokon is megindult a lakóházak építése.

 • Dánia, Feröer szigetek

  A Feröer-szigetek hivatalosan Dániához tartozik, viszont széleskörû autonómiával rendelkezik, a dán parlamentben két képviselõ is helyet kapott.

  A szigeteken nincsenek erdõk, fák csak a településeken nõnek. Az aljnövényzet tundra jellegû, mohák, gombák, zuzmók, fûfélék alkotják. Védettebb völgyekben változatos virágos növények, köztük apró orchideák is élnek. Feröer kulturális központja Tórshavn, a fõváros. Ezen belül is fontos megemlíteni az Észak Házát, az ország legfontosabb rendezvényközpontját.

 • Bahrein, az olajsejkek hazája

  Az arab világ egyetlen szigetállama, Bahrein valójában egy 33 szigetből álló szigetcsoport, melynek együttes területe Szingapúréval azonos. A fő sziget félúton fekszik a nyugaton elhelyezkedő Szaúd-Arábia és a keletre lévő Katar között. Irán megközelítőleg 200 km-re van a Perzsa-öböl túloldalán északkelet irányában. A Bahrein sziget a legnagyobb, észak-déli irányban 50, kelet-nyugati irányban 16 kilométer széles.

 • Costa Rica: A Jurassic Park igazi szigetei

  Costa Rica a közép-amerikai kontinenshídon elterülõ ország. Karib-tengeri és csendes-óceáni partvidékét keskeny síkság kíséri.

  Az ország magját alkotó, 1500 m átlagmagasságú fennsíkot a Kordillerák vulkánokkal tûzdelt láncai fogják közre. Trópusi éghajlatú földjein jelentõs a mezõgazdaság. Említésre méltó az ország kõolaj- és bauxitbányászata. A világ legboldogabb országa a „happyplanetindex” szerint. Kiváló éghajlat és tengerpart csábítja a turistákat az országba.

 • Balaton-felvidéki Nemzeti Park

  A Balaton-felvidéki Nemzeti Park változatos tájaira hívjuk, ahol mindenki élményekkel teli napokat tölthet el. Barangoljon az Európa Diplomával kitüntetett Tihanyi-félsziget gejzírkúpjai között, lesse meg a selyemgém mindennapjait a nemzetközi hírnevû Kis-Balaton berkeiben, vagy hallgassa meg a Szent György-hegy bazaltorgonáinak „hangját”, mely évmilliók üzenetét adja át. Szeretettel várjuk túráinkon, rendezvényeinken, bemutatóhelyeinken és tanösvényeinken. A nemzeti park a Balaton északi partján húzódik 1-15 km szélességû sávban.

 • Tunéz városlátogatások

  Tunézia, a „fátylak országa”, Magyarországtól alig 2 órányira, de mégis egy távoli, különös világban, Afrika földjén fekszik. Itt nyújtózik a Szahara végtelen homoktengere, amelyből csak az itt-ott felsejlő romok, Hammamet vagy Sousse medinái vagy Sidi Bou Said mór óvárosa idézik a rendkívüli történelmet. Karthago egykor hatalmas birodalom központja volt, ma az európaiak kedvelt kirándulóhelye. A nyugati színvonalú szállodák, kiváló konyha, finomhomokos tengerpart...

 • Phuket, Ázsia Édenkertje

  Phuket Thaiföld legnagyobb szigete. 540 négyzetkilométeres területe akkora, mint Szingapúré. Csupán egy órányi repülõút Bangkokból, Szingapúrból, és napi összeköttetésben áll a legnagyobb ázsiai repterekkel is. Így Phuket ideális akár a rövidebb kirándulást tevõknek, de még inkább a hosszan kikapcsolódni vágyók számára. A hivatalos adatok szerint mintegy 230 ezren lakják, de ez csupán az állandó lakosok száma, de nagy számú munkaerõ áramlik ide Thaiföld más tartományaiból, nem beszélve az egy idõben itt-tartózkodó 35 ezer turistáról!

 • Balatoni pillanatok

  Sok éves küzdelem és harc eredménye az, hogy a Balaton vízminõsége újra olyan, mint évekkel ezelõtt. Minõségét pártatlan (nem politikailag), külföldi szakemberek ellenõrzik és ezt külföldi honlapokon, és újságokban teszik közzé ezzel is segítve a turisták Magyarországra áramlását. A magyar tengert övezõ északi parton található hegyeit a vulkáni mûködés hozta létre sok millió éve. A kihûlt vulkánbazaltok koszorúja ma igazi turistalátványosságnak számít.

 • A török idegenforgalom 2009-ben is optimista

  További növekedési elõrejelzések. A város- és wellnes-utazások boom-ja Budapest, 2009. február 25. - „2008 a törökországi turizmus jó éve volt, 2009 még jobb lesz.” Így összegzi Dr. Tahsin Yilmaz, a bécsi Török Követség Kulturális és Idegenforgalmi Tájékoztatási Irodáját vezetõ követtanácsos az idegenforgalom aktuális fejlõdését. Törökország az odalátogató vendégek számát és a turizmusból származó bevételeket illetõen a világ elsõ tíz országa között van. 2008 januárja és novembere között a Boszporusz menti ország több mint 25 millió látogatót fogadott, ami 13,1 %-kal több mint 2007 azonos idõszakában.

 • A világ 7 új csodája - a pisai Ferdetorony

  Olasz szakértõk szerint a pisai ferdetorony az elkövetkezõ háromszáz évre biztonságban van. A legrosszabb, ami a pisai ferdetoronnyal a következõ 300 évben történhet, hogy a 12 évvel ezelõtti állapotba kerül - mondta el Carlo Viggiani a Firenzében zajlott 32. Geológus Világkongresszuson. "A torony gyakorlatilag mozdulatlan 2003 szeptembere óta, leszámítva szezonális, ciklikus mozgásait. A geotechnikai stabilizáció sikerült." - állítja Michele Jamiolkowski, a torony helyrebillentõjeként ismert szakértõ.

 • Mexikó - sertésinfluenza és csodás partok

  Mexikóról nem sok jót hallani mostanság. Drog, bandaháborúk és újabban a sertésinfluenza rontja a közép-amerikai ország hírnevét. Pedig a sombrero országában rengeteg rejtett paradicsom van, ahová érdemes lesz egyszer majd ellátogatni.

  Mexikó tele van ellentmondással. Az egyik oldalon luxusszállodák, a másikon szegénynegyedek düledezõ kartonvárosai. Gyönyörû tengerpartok és kietlen sivatagok is megtalálhatóak az országban, amelynek turizmusa fittyet hány a válságra.

 • Világörökségünk: Hortobágyi Nemzeti Park - a Puszta

  A Hortobágyon keresztül utazó avatatlan látogatónak a végeláthatatlan füves puszta láttán az az elsõ benyomása, hogy gyakorlatilag talán nincs itt semmi, csak a végtelen horizont.

  A tekintetet is csak ritkán akasztja meg egy gémeskút, csárda vagy tanya, kisebb fa- vagy bokorcsoport. A Hortobágy egy olyan, a pásztorközösségek által megmûvelt kultúrtáj, mely az ember és a természet kétezer éves, hagyományos és kíméletes földhasználaton alapuló, harmonikus együttmûködésének kiemelkedõ példája.

 • Belgium

  Belgium a mûvészetek, a csokoládé, a sör és újabban a bürokraták országa. Legfõbb jellemzõje a kultúrális sokszínûség és a nyitott szellemiség, ami alapvetõen katolikus mivoltában különbözik a szomszédos Hollandia szabadosságától. Belgium képe mintha kissé halovány lenne. Ám ha Brabantról vagy Brüsszelrõl, Liége-rõl vagy Flandriáról esik szó, nyomban eleven képek rajzanak elõttünk: bonboniérekre emlékeztetõ piacterek, dús legelõk kövér szarvasmarhákkal, vörös téglás tornyok, katonatemetõk, rozsdás kapuzatú palotákban mûködõ gyárak - afféle ipartörténeti múzeumok.

 • Jamaika - a sokarcú ország

  Alig van sokarcúbb ország a Földön, mint Jamaica. Rastafarik bukkannak fel hosszú, befont hajjal, a levegõben ganja (marihuána) szaga terjeng. Bennünk dobog a reggae szívet-lábat megmozgató ritmusa. Vannak napfényes strandok és hûs, buja, zöld trópusi erdõkkel borított hegyek. De vannak nyomornegyedek is, tele veszélyekkel "bad boy"-okkal, kisebb-nagyobb gonosztevõkkel; de aki nem csupán egy szép, homokos strandra vágyik, felejthetetlen élményeket szerezhet Jamaicában.

 • Vietnám

  Vietnám az a hely Dél-Kelet Ázsiában, amelyet sokan csak a hadijelentésekbõl ismernek, de igazából mégis nagyon keveset tudunk róla.

  Az ország olyan kincseket tartogat az utazó számára, melyek egy életre rabul ejtik õt.

  Egészségügyi elõírások: fertõzött területekrõl érkezõknek kötelezõ a sárgaláz elleni védettség igazolása. Palackozott víz fogyasztása ajánlott. A vietnámi konyha változatos és laktató.

 • A Dán királyság

  A Dán Királyság a legkisebb skandináv ország, lakói azonban nem éreznek sem elszigeteltséget, sem bezártságot. A dánok nyitottak a világra, és a látogatóikkal is barátságosak, közvetlenek. Szeretnek enni, inni és semmi rossznak nem elrontói. Bornholm, Dánia egyik legnépszerûbb szigetét, valahol az Északi-fok magasságában képzeljük el. Pedig évrõl évre csak Németországból több mint 100 000 vendég érkezik erre a közkedvelt nyaralószigetre a kék ég, a napfény és a parti föveny kedvéért, melynek olyan finom a homokja, hogy valaha ezt használták a homokórákhoz.

 • Hihetetlen helyszínek, amiket mindenképp érdemes megnézni

  Hihetetlen helyszínek, amiket mindenképp érdemes megnézniSzinte minden embernek van egy bakancslistája arról, hová szeretne eljutni, milyen helyeket szeretne meglátogatni a világban az élete során. A világ telis-tele van leírhatatlanul szép dolgokkal, legyen az a természet, vagy akár az ember műve. Egy élethossz valószínűleg nem is elég idő ahhoz, hogy minden szépséget megtapasztaljunk. Életünk alatt valószínűleg nem is fogunk mindent látni, amit kellene, de azért próbálkozni lehet. Íme néhány ízelítő vagy egy kis ötlet, mi is kerülhet még fel a bakancslistára.

 • Côte d'Azur

  A Francia Riviéra vagy Azúr-part (franciául Côte d'Azur) a Földközi-tenger partvidékének Marseille-tõl Mentonig terjedõ szakasza, melynek hosszúsága kb. 120 km.

  A Liguri- és a Tengeri-Alpok karéja veszi körül. A hegység látványnak is szép és rengeteg kirándulásra ad alkalmat, sok helyen azonban nem éri el az 1000 m-es magasságot sem. Területének 80%-a hegy, 175 000 hektár erdõ, 1000 km folyó és hegyi patak található itt. Egyúttal Franciaország parkokban leggazdagabb területe is. Híresek Menton, Monaco, Èze parkjai.

 • Bahamák - Amit tudnod kell elutazás elõtt!

  A Bahama szigetekre utazó turisták a megszokott óvatossággal járjanak el. Az erõszakos bûncselekmények száma ugyan emelkedik, ezek azonban rendszerint Nassau és Freeport, turisták által nem sûrûn látogatott részeiben történnek.

  A szállodákban mindig zárják be az ajtót és értékeiket ne hagyják õrizetlenül, különösen a strandokon. Úti okmányaikat és egyéb értékeiket célszerû a szálloda széfjében elhelyezni, valamint kerüljék drága feltûnõ órák, ékszerek viselését.

 • A csodálatos Marokkó

  A csodálatos MarokkóA legtöbb turista figyelmét a Marokkó királyi városai című programok hívják fel. És valóban a királyi városok az ország legfőbb látnivalói. Marokkó egykori fővárosai, a zöld, fehér és barna színekben pompázó Meknes és Fez. A főbb városok megtekintése után érdemes kirándulni egyet a Magas-Atlasz óriási hegyvonulatai közé, hiszen itt tör az égbe Észak-Afrika legmagasabb pontja, a Dzsebel Toubkal (4165 m). Innen szinte már csak egy ugrás a végeláthatatlan sivatag, a Szahara. Az óceánparti üdülővárosban, Agadirban kipihenhetjük az eltelt napok fáradalmait.

 • Hong Kong - mint egy nemzetközi ûrállomás

  A vakáció megtervezésében alighanem a megfelelõ úticél kiválasztása a legnehezebb. A színes prospektusok és az utazási irodák ajánlói nem elég életszagúak, olyan ismerõst pedig nem könnyû találni, aki pont azon a helyen nyaralt tavaly, amit kinéztünk magunknak. Mikor a reptéren megcsap a párás, sós levegõ, s beszívod a tüdõdbe, mikor látod a hatalmas felhõkarcolókat úton a hipergyors reptéri metróról, ahol reklámokat vetítenek egy lapos képernyõn...

 • Split (Horvátország)

  Az 1700 éves múltra visszatekintõ közép-dalmáciai Split Diokleciánusz császár alatt élte fénykorát, aki jó ideig innen irányította a Római Birodalom ügyeit, örökségül pedig remekbeszabott palotakomplexumot hagyott hátra. A pompás óvárosi mûemlékegyüttesen és magas színvonalú idegenforgalmi szolgáltatásokon kívül Split turisztikai vonzerejéhez kétségkívül hozzájárul e mediterrán nagyváros lakóinak felejthetetlen déli sármja.

 • A templomok városa

  Bristol az egyik legszebb angliai nagyváros, zenei, éjszakai és klubélete pedig legendás. Egyre többen keresik fel Közép-Európából, és nemcsak a fiatalok.

  A Frome, és a Severn-folyóba ömlõ Avon által körülölelt terület ideális kikötõ volt már a római idõk elõtt is. Hosszú ideig a második kikötõ volt London után, látképét toronydaruk és vámraktárak határozták meg. A közeli faluk és városok az elmúlt 100-200 év során beolvadtak a városba, így alakult ki Nagy-Bristol, amely a lakosság számához viszonyítva hatalmas területû.

bohócdoktor vizit szja 1%