rss
kutya cica örökbe fogadás állatvédelem szja 1%

 • Balaton-felvidéki Nemzeti Park

 • A Balaton-felvidéki Nemzeti Park változatos tájaira hívjuk, ahol mindenki élményekkel teli napokat tölthet el. Barangoljon az Európa Diplomával kitüntetett Tihanyi-félsziget gejzírkúpjai között, lesse meg a selyemgém mindennapjait a nemzetközi hírnevû Kis-Balaton berkeiben, vagy hallgassa meg a Szent György-hegy bazaltorgonáinak „hangját”, mely évmilliók üzenetét adja át. Szeretettel várjuk túráinkon, rendezvényeinken, bemutatóhelyeinken és tanösvényeinken. A nemzeti park a Balaton északi partján húzódik 1-15 km szélességû sávban.

  bohócdoktor vizit szja 1%

  Hat nagyobb tájegységet tartalmaz a terület: a Tihanyi-félszigetet, a Pécselyi-medencét, a Káli-medencét, a Tapolcai-medencét, a Keszthelyi-hegységet és a Kis-Balatont.

  A nagy tájképi egységek, mint a nagykiterjedésû tófelszín, mocsárvilág, síkságok, medencék, tanúhegyek és hegységek elõsegítették a gazdag élõvilág kialakulását és fennmaradását.

  Pécselyi-medence

  A Balaton-felvidék szelíd vonulatai közé néhány szerkezeti mélyedés ékelõdik, köztük a magasabb fekvésû Pécselyi-medence is. A Zádor-vár romja, a dörgicsei templomromok, a Balázs-hegy templomromja, a szõlõhegyeken található évszázados pincék és présházak, a kõfalak és a mezsgyéken található kõhalmok mind-mind e vidék szépségét és történelmét hangsúlyozzák. A változatos élõhelyegyüttesek gazdag élõvilágnak nyújtanak otthont. Kiemelkedõ az itt található száraz gyepek, karsztbokorerdõk és tölgyesek szubmediterrán növényzete, valamint az ehhez kapcsolódó rovarvilág.

  Nagy tömegben él a bokros koronafürt, a nagyezerjófû és a bíboros kosbor. Jellemzõek a jelentõs területet fedõ sztyeprétek, amelyek a legtöbb botanikai értéket rejtik: tarka nõszirom, vitézvirág, leánykökörcsin. Vízfolyásokban gazdagabb helyeken védelemre érdemes forráslápmaradványok, magassásos élõhelyek és kiszáradó láprétek maradtak fenn.

  A medencében a terület nagyságához képest gazdag cincér- és futóbogárfaunát találtak, melyek közül a hazai bogárvilág ritkaságának számít az Arias díszbogara, amely a Balaton-felvidék "legértékesebb" faja, hosszú ideig ez volt az egyetlen ismert élõhelye. Megtalálható a mandulacincér és a borókacincér. Molyhos tölgyesek ismert fajai a zörgõ lepke és a tölgyfa szender. Üdébb ligetes élõhelyekre jellemzõ a karvalyposzáta. A kétéltûek és hüllõk közül többek között megemlíthetõ a pettyes gõte, a barna varangy, a zöld gyík, az erdei sikló és a rézsikló.

  3. Káli-medence

  A Balaton-felvidék kismedencéi közül a legérdekesebb az egykori, 8 millió évvel ezelõtt itt még hullámzó Pannon-tenger egyik öble, a Káli-medence. Szelíd tája felvillantja a régi, csendes Balaton-felvidék utánozhatatlan hangulatát. A geológiai múlt országosan is egyedülálló emlékei a hatalmas és bizarr formájú sziklákból álló kõhátak és kõtengerek, a bazalthegyek kõzsákjai, a bazaltsüppedékek apró tavacskái, a Hegyesd szabályos vulkáni kúpja és a Hegyestû kõbányászat során félbevágott kürtõje.

  A Káli-medence aljában fajgazdag, kiemelten értékes sztyepprét foltok terülnek el, fõleg a Sásdi-rét és a Horog környéke. Helyenként a források vize a talajt egész évben nedvesen tartva lápréteket hoz létre. A mélyebb, állandóan nedves réteken üde láprétek vannak, míg ezek szélein a kékperjés, ún. kiszáradó láprétek díszlenek. Évezredek során a láprétek alatt jelentõs vastagságú tõzegréteg alakult ki. Az említett társulások országos szinten is ritkák, fajgazdagok, sok védett növényfajjal, pl. szibériai nõszirom, illatos hagyma, sokféle orchidea: hússzínû ujjaskosbor, vitézkosbor, poloskaszagú kosbor, szúnyoglábú bibircsvirág, mocsári kosbor. Az élõhelyek közül kiemelkedik a Sásdi-rét, amely a nevezetes jégkori maradványnövény, a lisztes kankalin egyetlen hazai élõhelye. Ritkasága és szépsége megérdemelten a nemzeti park címernövényévé tette.

  Alapkõzetet tekintve a terület két nagy egységre osztható, egyrészt a vulkanikus alapkõzetû hegyplatók és "csúcsos" hegyek, másrészt az üledékes kõzetekbõl, fõleg dolomitból ill. vörös homokkõbõl álló vidékek. Ezek flórája jelentõsen eltér egymástól. Kiemelkedõ értéket jelentenek a vulkános mélyedésekben rejlõ kis tõzegmohás láptavak. Legértékesebb növényzeti típusa a tõzegmohás fûzláp, védett tõzegmoha fajokkal.
  Említésre érdemesek a hártyásszárnyú- és a szitakötõ-közösségek, valamint a Burnót-patak vizes élõhelyeinek fajgazdag kérész- és álkérész-faunája. Üde kaszálók fokozottan védett faja a magyar tarsza. Ritka védett faj a szalmacincér és az aranypettyes futrinka. Madárvilágából megemlíthetõ a fokozottan védett haris, a védett mezei pacsirta és fajgazdag ragadozó madár állománya. Kiemelt fontosságú vizes élõhely a Kornyi-tó, elsõsorban parti madarai miatt. Jelentõs gyurgyalag és parti fecske telepek találhatók a terület homokbányáiban. Az emlõsök közül megfigyelhetõ a védett ürge.

  4. A Tapolcai-medence

  A Tapolcai-medence északi felét a dolomitszíntérbe öbölszerûen benyúló miocén mészkõplató alkotja. A sekélytengeri fejlõdésû, porózus kõzeten számos felszíni karsztforma jött létre, belsejében barlangjáratok oldódtak ki (pl. a Tapolcai-tavasbarlang). A medence központi és déli részén e miocén képzõdményeket laza pannon üledékek fedik, amelyekre néhol bazalt ömlött, illetve bazalttufa hullott. Az erózió eredményeképpen sajátos alakú tanúhegyek formálódtak ki (Szent György-hegy, Badacsony, Csobánc, stb.), amelyek ma is uralják a táj képét. Híresek bazaltoszlopai, bazaltorgonái és kõzsákjai.
  A vulkáni tanúhegyek jellemzõ növénytársulásai a sziklahasadék gyepek, sziklagyepek, lejtõsztyeprétek, sajmeggyes bokorerdõk, xerotherm és cseres tölgyesek, törmeléklejtõ erdõk és a gyertyános tölgyesek. A délies erdõk védett szubmediterrán kúszónövénye a pirítógyökér. Itt van északi határa a szúrós csodabogyónak. A Szent György-hegyen fordul elõ hazánkban csak itt élõ mediterrán páfrány a cselling. Említésre méltó a Lumnitzer-szegfû és a borostyán szádorgó, amely xerotherm reliktumnövény.

  A medence láprétjei a korábbi karsztvízkiemelések miatt nagyrészt kiszáradtak, mégsem váltak teljesen értéktelenné. A lápok védett fajai a lápi nyúlfarkfû és az illatos hagyma és a fokozottan védett mocsári kardvirág. Az említett rétterületek nemzeti parki szintû védelme fontos, mert a vízkiemelés befejeztével a patakok, források vízhozama emelkedik, így a kiszáradt lápok alatt megjelenhet a víz, lehetõséget teremtve az élõhely-rekonstrukcióknak. A patakokban a lecsapolások miatt megritkult a halállomány, például a védett lápi póc, réti csík, fürge csele, állas küsz, tarka géb is. A hüllõk közül a védett kockás sikló és vízi sikló a gyakori. A mocsári teknõs megritkult állománya még látható a nádasokban. Ritka a legkisebb hazai gyíkfajunk, a védett pannongyík, amely a jégkorszak utáni meleg idõk maradványfaja. Gyakoribb a zöld gyík és a lábatlan gyík. A denevérek közül említést érdemel a kései denevér. A patakok mentén és a balatoni nádasokban megfigyelhetõk a vidrák.

  5. Keszthelyi-hegység

  A szûkebb értelemben vett Keszthelyi-hegység túlnyomórészt felsõ-triász dolomitból épül fel, mészkõ csak kisebb kiterjedésben található. Dolomittömege kipreparálódót dolomit kõoszlopaival és látványos természetes kõzetfeltárásaival tûnik ki. A változatos karsztjelenségeket (barlangok, víznyelõk, töbrök) mutató terjedelmes hátakat helyenként vad szurdokvölgyek választják el. A Kovácsi-hegy és a Tátika a Keszthelyi-hegység bazaltvidéke. Tanúhegyek, bazaltplatók, sokszög alakú bazaltoszlopok, 10 m-nél is magasabb falak díszítik a tájat. Ritka jelenségnek számítanak és ezért érdekes látnivalók a Bazaltfolyosó (Kovácsi-hegy) és az álkarsztos jelenségként számon tartott bazalt-dolinák, melyek mélyedéseiben apró tavacskák húzódnak meg.

  A Keszthelyi-hegység dolomittömege hazánk egyik legváltozatosabb élõvilágú vidéke, ahol a szubmediterrán xerotherm sztyeplejtõktõl kezdve, a zárt tölgyeseken és bükkösökön át a jégkori maradványokat õrzõ hideg szurdokvölgyekig igen sok élõhelytípus megtalálható. Kiemelkedõ, országosan is ritka, különleges reliktum társulás, az elegyes karszterdõ. Itt a virágos kõris és a bükk elegyedik egymással és alkot olyan asszociációt, amelyhez ritka növények kötõdnek: pl. fehér sás, tarka nádtippan, sziklai páfrányok.

  A Keszthelyi-hegységbõl számos védett növényfaj ismert, mint pl. a nõsziromfélék, körtikék, kosborok (köztük az adriai sallangvirág, madárfészek kosbor). Említésre érdemes az eper gyöngyike, a szúrós csodabogyó és a babér boroszlán. A hegység az elmúlt évtizedekben jelentõs károkat szenvedett el: a fajgazdag dolomitkopárokon és a karsztbokorerdõk helyén fekete fenyõt telepítettek, melyek sok helyen a táj arculatát is meghatározzák.

  A Keszthelyi-hegység bazaltvidékének bazaltdolináit idõszakos vízállások lápi, mocsári vegetációja díszíti, bükkelegyes gyertyános tölgyes környezetben. A több száz méter hosszú bazaltfolyosókban mediterrán jellegû moha-zuzmó vegetációk találhatók. A Tátika és a Szebike-erdõ hatalmas bükkösei természetközeli állapotúak. A Gyöngyösi-patakot kísérõ égeres láperdõ az egész Keszthelyi-hegység egyetlen, épségben megmaradt nagyobb kiterjedésû ilyen állomány, szabályozatlan vízfolyással.

  A Keszthelyi-hegység állatvilága ma is gazdag. Számos olyan bogár- és lepkefaj élõhelye, amely országosan is ritka, pl. láncos futrinka, lapos kékfutrinka, illetve kis apollólepke, farkasalmalepke, kis tûzlepke. Nem ritka madárfajai a fekete harkály, a kis fakopáncs és a zöld küllõ. Gyakori az énekes rigó, az egerészölyv és a héja. A terület vonzó a denevérek számára is, az itt található barlangok (pl. Csodabogyós-barlang) telelõ és pihenõhelyül szolgálnak számukra. Jelen van a kis patkósorrú denevér, a korai denevér és a nagyfülû denevér. A pelék, bár számuk csökken, megtalálhatók, mint pl. a nagy pele vagy a mogyorós pele.

  6. Kis-Balaton

  Geomorfológiailag, de fõleg geológiai szempontból kevésbé látványos ez a lápos, mocsaras vidék. Kialakulása azonban szorosan kötõdik a Balaton történetéhez; annak legnyugatibb részmedencéjeként a pleisztocénben süllyedt be, majd napjainkra szinte teljesen feltöltõdött a Zala hordalékával.

  A Kis-Balaton nádrengetegei nyílt víztükrökkel, mocsárrétekkel, magassásosokkal, zsombéksásosokkal, fûz- és égerligetekkel, bokorfüzesekkel váltakoznak. Botanikai ritkaságai közé tartozik a világ legkisebb virágos növénye, a vízidara; a csak nagykiterjedésû lápvidékeken elõforduló, ritka, védett lápi csalán és orchideák. Kiemelt érték továbbá a kis holdruta, a gyilkos csomorika, a gázló és a kálmos. A Föld természetes élõhelyei közül a vizes-nedves területek fogyatkozása természetvédelmi szempontból fenyegetõ jelenség. A Kis-Balaton vízi világa megõrizte ezt a típusú élõhelyet, a rá jellemzõ Európa-szerte ismert állatvilágával együtt.

  A Kis-Balaton madártanilag országos és nemzetközi viszonylatban kiemelkedõ terület, a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, nemzetközi jelentõségû madárélõhely. Az élõhely jellegébõl adódóan elsõsorban a vizek, vízpartok madárvilága rendkívül gazdag, de - fõleg vonulási idõszakban - a környezõ erdõfoltokat, bokorcsoportokat, szántókat is sok faj felkeresi. Az eddig megfigyelt madárfajok száma (kb. 240) fele fészkel is a területen. A fokozottan védett fajok közül rendszeresen észlelhetõ a kis kócsag, a hamvas rétihéja, a cigányréce, a réti fülesbagoly, a nagy kócsag és legnagyobb ragadozó madár fajunk, a rétisas is. Az emlõsök közül a vidrának jelentõs állománya él itt. További ritka, védett állat az északi vagy patkányfejû pocok, vízicickányfajok, csalitjáró pocok, nyuszt, hermelin. A terület a denevérek fontos táplálkozóterülete is. A védett halfajok közül pl. a lápi póc és a réti csík, szuka, compó tömegesen fordul elõ. A nemzeti park szitakötõfajokban leggazdagabb területe. Megemlíthetõ a lápi acsa és a lápi szitakötõ. Az utóbbi években a sakál és a vadmacska is felbukkant a területen.


 • Hozzászólások

 • Olvasta már?

 • Egyre népszerûbbek a fesztiválok

  A fesztiválok látogatása egyre népszerûbb program, a legkedveltebbek a gasztronómiai és a könnyûzenei rendezvények - derül ki a Magyar Turizmus Zrt. legfrissebb kutatásából.

  A két legnépszerûbb és egyúttal legismertebb fesztivál a Sziget és a Debreceni Virágkarnevál. Az ismertség tekintetében az elsõ tíz között szerepel még a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a VOLT és a Hegyalja Fesztivál, a Mohácsi Busójárás, a Mûvészetek Völgye, a Miskolci Kocsonyafesztivál, a Szegedi Szabadtéri Játékok és a Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgõfesztivál.

 • Hol nyaralunk idén? Itt a top5 úti cél!

  A Start Utazási Iroda (www.startutazas.hu) minden évben összeállítja a legnépszerûbb nyaralóhelyek listáját a nyári fõszezonra elõzetesen lefoglalt utazások alapján. Az így kirajzolódó trendek pedig nem csak izgalmasan változó toplistát eredményeznek, de a még bizonytalan utazóknak is segítséget nyújtanak a választásban.

  Geri Károly, a StartUtazás ügyvezetõje elmondta, a népszerûségi lista elsõ helyezettjei között minden évben izgalmas verseny alakul ki, évrõl-évre nagy mozgásokat tapasztalhatunk a sorrendben.

 • Szeged és a Dóm

  A Dóm tér méretét tekintve megegyezik a velencei Szent Márk tér méretével, 12.000 négyzetméter. Ez a tér ad otthont a nemzetközi jelentõségû Szegedi Szabadtéri Játékoknak, mely elôször 1931-ban került megrendezésre. Az észak-európai stílusú, vörös téglás egységes épületek árkádjai alatt látható a Nemzeti emlékcsarnok (Pantheon), mely Klebelsberg Kunónak, az elsõ magyar vallás- és közoktatásügyi miniszternek köszönheti születését és a magyar történelem, irodalom, mûvészet és természettudomány kimagasló személyiségeinek szobrait, dombormûveit tartalmazza.

 • La Défense: Párizs új városrésze

  A La Défense Párizs egyik fontos, a történelmi városmagtól nyugatra elterülõ üzleti központja, közigazgatásilag azonban nem része.

  A francia fõváros Neuilly-sur-Seine negyedével határos területen a Hauts-de-Seine megyében elhelyezkedõ Nanterre, Courbevoie és Puteaux osztozik. A negyed a legnyugatibb pontja Párizs 10 km hosszú történelmi, kiemelkedõ jelentõségû épületekkel, és emlékmûvekkel jelölt útvonalának, az Axe historique-nak. Az útvonal a történelmi városmagtól, a Louvre-tól indul, majd a Champs-Élysées-n végighaladva éri el a Défense negyedet, a Diadalív érintésével.

 • A világ legjobb városának Kiotót választották meg

  A világ legjobb városának Kiotót választották megKiotót választották meg a világ legjobb városának, amely a rangsorban olyan kedvelt úti célokat utasított maga mögé, mint Bangkok, Isztambul, Barcelona vagy Róma. Az egykori császárváros, amely ősi templomairól és szentélyeiről ismert, méltán nyerte el az előkelő helyezést, hiszen nem kevesebb, mint 17 világörökségi helyszínnel büszkélkedhet. Emellett egy mai napig működő gésa negyed is megtalálható Japán egykori fővárosában. Kiotó ikonikus látványossága, a Fushimi Inari-Taisha szentély Japán legnépszerűbb látványossága díját nyerte el.

 • Goa, India gyöngye

  Különbözõképp ismert; "Kelet Gyöngye" és a "Turisták Paradicsoma" - Goa állam India nyugati partjain húzódik, a Konkan szorosban. A fenséges, festõi szépség és az építészeti pompázatossága a templomoknak, szentélyeknek, õsi épületeknek tette Goát a nemzetközi turizmus kedvencévé. Goa sokkal több, mint csupán tengerpart és napsütés. Goának lelke van, mely az egyedi történelembõl a gazdag kultúrából és lenyûgözõ természeti értékekbõl nyeri erejét.

 • Írország

  Vigyázat: aki életében egyszer eljutott ide, az örökre az Ír-sziget rabja lesz - kivéve persze, ha ellen tud állni a gyönyörû tájaknak, a barátságos embereknek és az emberléptékû élettempónak, vagy ha ki nem állhatja, ha néha jól bõrig ázik.

  Méretéhez képest az Ír-sziget annyi látnivalót kínál a turistáknak, hogy az már szinte csalás - nem véletlen, hogy a sziget egyik legvirágzóbb iparága a turizmus. Az ide látogatók legtöbbjét a csodálatos táj vonzza, melynek változatosságát sok nagyobb ország is megirigyelhetné.

 • Jordánia, kis ország a Közel-Keleten

  Jordánia bibliai események színhelye. Õsi városok földje, a Holt-tenger varázsa, a Wadi Rum lélegzetelállító színjátéka, a Vörös-tenger egyedülálló élõvilága és az ország fõ látványossága, az õsi nabateus város, Petra várja a kalandvágyó turistákat. Jordánia igazi meglepetés az európai utazó számára.Szomszédos országai: Izrael, Szaud-Arábia, Palesztína, Irak és északon Szíria. Két évszak közül a nyár áprilistól-októberig tart. Ebben az évszakban egy csepp esõ sem esik, viszont a meleg...

 • Gelénes

  Gelénes az észak-magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Beregi-Tiszaháton fekszik, az ukrán határtól nem messze. Gelénes nevét az oklevelek 1301-ben említették elõször Gelienus néven.

  A helynév személynévbõl a latin Kilianusból származik. Földtöltéssel megerõsített vára is volt. A XIV. században jelentékeny hely, Szatmár és Ugocsa megyék itt tartották közgyûléseiket. Ez idõ tájt birtokosai részben a Barabási család, részben a velük rokon Gelényesiek voltak. A Daróczy család 1307-ben az akkor már pusztának mondott birtokot a Várdaiaknak zálogosította el.

 • Szlovénia: szomszéd az Alpok lábainál

  A volt jugoszláv tagköztársaságok közül Szlovénia került ki a polgárháborús õrületbõl a legszerencsésebben.

  Az ország gazdag ásványi anyagokban, természeti értékekben, tengerpartja nyugodt, szép és kedvezõ árfekvésû. Nagyon sok városa magán viseli a Habsburg és a Velencei Birodalom jellegzetes jegyeit, ezért a turista a szlovén Alpokban járva Bajorországban érezheti magát. Szlovénia fõvárosa Ljubljana, ez a legnagyobb és legnépesebb városa. A történelemben mindig fontos szerepet töltött be. A Városi Múzeum római kori emlékeket és a római város, Emona, mérethû makettjét mutatja be.

 • Világörökségünk: Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

  A római kori Sopiane - a mai Pécs - IV. századi ókeresztény temetõjét a Világörökség Bizottság 2000-ben azzal az indokkal vette fel a kultúrtörténeti kincsek listájára, hogy a feltárt építményegyüttes építészetében és falfestészetében rendkívül sokoldalúan és összetetten szemlélteti az északi és nyugati római provinciák korai keresztény temetkezési építészetét és mûvészetét. A föld alatti sírkamrák és emlékkápolnák a késõ római kori Európában élt keresztény közösségek kitartásáról és hitérõl tanúskodnak, valamint bemutatják egy máig ható és napjainkig élõ kultúra és civilizáció gyökereit.

 • Peking - Sárkányok az égen

  A kínai bölcsek szerint aki teát iszik, annak szellemi képességei tiszták és frissek lesznek. A kínaiak törekvése a test és a lélek örökös ápolására azonban nem merül ki pusztán a teázásban: naponta gyakorolják a taj csi mozdulatokat a parkokban, de akár az utcán vagy a buszmegállóban is.

  A pekingiek közvetlenek, mosolygósak, gyermeki ártatlansággal gondolkodnak. Kedvesen, segítõkészen és nagyon kíváncsian állnak a külföldiekhez. Rendszeresen meditálnak, szabadidejükben pedig - gyermekként és felnõttként is - kedvenc foglalatosságuk a sárkányeregetés. Igen rendszeretõk: naponta háromszor, ugyanabban az idõpontban étkeznek, és a déli ebéd után mindig lepihennek egy-két órára. Ennyibõl is kiderül, milyen távol áll az övékétõl a mi zaklatott nyugati kultúránk.

 • Fantasztikus üveg kilátó a Sunwapta-völgy fölött

  Fantasztikus üveg kilátó a Sunwapta-völgy fölöttKanadában is van már sikoltozós üvegpatkó-kilátó. Itt épült meg a Glacier Skywalk nevű kilátó. 30 méterre lóg ki egy több mint 300 méter mély völgy fölé. Az U-alakú platform a Sunwapta-völgy fölött lebeg, ahonnan megcsodálható a Sziklás-hegység, a völgy, a gleccserek, és az állatvilág. Az üvegpadlón keresztül. Építése átszámítva 4,7 milliárd forintba került. A kilátó és a látogatócenter működése környezetbarát, az elektromos rendszereket napelemek táplálják. A Columbia jégmezőtől ingyenes sikló visz fel a kilátóhoz.

 • Dublin: szórakozás hajnalig

  Dublin a harmadik leglátogatottabb fõváros Európában. Folyó szeli ketté, sziluettjét nem csúfítják felhõkarcolók. Annak ellenére, hogy az ország lakosainak egyharmada a fõvárosban él, megmaradt középkori, emberléptékû településnek.

  A legfõbb látnivalót a kora-középkori óváros jelenti. A vár környékén már a történelem elõtti korban is volt település. Dublin jelentése sötét tó (Duhh Linn), a mely a Liffey és a Poddle folyók összefolyásánál keletkezett. Ez utóbbi egykor kettészelte a vár területét, ma a föld alatt csörgedezik.

 • Pápa

  A város területén a középkorban 11 falu volt, melyekbõl kialakult az a település, mely 1398-ban már civitas, 1401-tõl pedig oppidum. A városiasodásban jelentõs szerepet játszottak a szerzetesrendek (a ferencesek 1475-ben, a pálosok 1638-ban telepedtek le Pápán), illetve a nagybirtokos családok (Zápolya, Török, Esterházy). A városban szinte a reformáció kezdetétõl hódítottak a protestánsok tanai. Lelkész volt Pápán Sztárai Mihály, a neves író, Huszár Gál és Dávid, akik nyomdászok is voltak.

 • Tel-Aviv, egyszerre õsi és modern

  A modern nagyváros Izrael gazdasági, pénzügyi és szórakoztató központja. A kevés látnivalót ellensúlyozzák a több mint 10 kilométer hosszú tengerpart gyönyörû strandjai. A lüktetõ, nyüzsgõ városban rengeteg bár, étterem, kávézó, bolt és szórakozási lehetõség várja a turistákat. Izraelt a Közel-Kelet Amerikájának is szokták hívni. Az egész országra - és különösképpen Tel-Avivra - nagyon igaz, hogy az amerikai városképeket meghatározó felhõkarcolóktól a bazárig minden megtalálható itt.

 • A SZIN 2015 hivatalos dala: New Level Empire feat. Szerecsenkirály - Son of the Sun

  A SZIN 2015 hivatalos dala: New Level Empire feat. Szerecsenkirály - Son of the SunMegjelent a SZIN (Szegedi Ifjúsági Napok) hivatalos dalának a klipje. A dalt a New Level Empire a Kelemen Kabátban frontemberével, Szerecsenkirállyal készítette. A Son of the Sun biztos meghozza mindenkinek a nyári fesztiválhangulatot. Lássuk hát az új klipet:

 • Venezuela

  Venezuela Dél-Amerika legészakabbra fekvő országa, az Egyenlítőtől nem messze. A klíma trópusi, a tengerpart gyönyörű. A legszebb strandok a híres Margarita szigeten találhatóak. Az északi, tengerparti területeken száraz trópusi az éghajlat, míg a Guyanai-hegyvidéken nedves, tropikus. A nagyvárosokban az egészségügyi ellátás megfelelő. Általában azonnal készpénzzel kell fizetni, de egyes kórházak elfogadnak hitelkártyát is. Az ország déli részén, az 1000 méter alatti területeken - főleg az Orinoco és Apure folyók mentén...

 • Dél-Csehországi - 3. rész

  5. Látnivaló Dél-Csehországi régió:

  Cseh Kanada (Èeská Kanada)
  A több védett területet is magába foglaló nagy kiterjedésû, romantikus természeti park Jindøichùv Hradectõl délkeletre, Csehország, Morvaország és Ausztria határvidékén fekszik. A Cseh Kanadára az enyhén dombos, erdõvel borított táj a jellemzõ, amelyet jelzett turista- és kerékpárutak hálóznak be. A mély erdõkben számtalan bizarr alakú sziklaképzõdmény található, a szél által megformált sziklatálakkal – Masné krámy, Èertùv kámen vagy a legendákkal övezett Stodùlky.

 • A világ 7 új csodája - Isla de Pascua (Húsvét sziget)

  Kezdjük mindjárt egy félreértés tisztázásával. A sziget nevében szó sincs többes számról, hisz a közvetlen szomszédságában található "Madáremberek szigetének" nevezett sziklaszirteket túlzás lenne annak nevezni. A sziget hivatalos neve egyébként Isla de Pascua (Húsvét sziget), és pedig azért, mert 1722-ben a Holland Nyugat-indiai Társaság Terra Austrálist kutató expedíciójának vezetõje, Jacob Roggeveen húsvét vasárnapján fedezte fel.

 • Eger és a csillagok története

  Bizonyára sokaknak az egri várról az Egri csillagok jut eszünkbe. Van akinek tovább pörög az agya, fõleg akkor amikor a várhoz ér.

  Hogy miért? Az MTV és a MAFILM által gyártott magyar játékfilmet, az Egri csillagokat, hogy tudták itt leforgatni, ha ennyire ráépült a város a várra. Ha látni akarunk két Egri várat, akkor megtehetjük ezt. A 2. egri vár Pilisborosjenõ környékén található, ugyanis akkor még volt pénz a magyar filmekre, így felépítették az egri vár pontos mását.

 • Csehország - 5. rész

  3. Látnivaló ©umava régió:

  Veterán Motorkerékpár- és Kerékpármúzeum Ka¹perské Horyban
  A múzeum egy középkori épület tetõterében kapott helyett Ka¹perské Hory fõterén. Az egyre bõvülõ kiállításon jelenleg 70 motorkerékpárt és kerékpárt, valamint tervrajzokat és motorokat tekinthetnek meg a látogatók. A kiállított tárgyak közül több valódi unikumnak számít, ezekbõl az itt õrzött példány az egyetlen fennmaradt darab.

 • Pompa, gazdagság, arany

  Pompa, gazdagság, arany – ezzel azonosították egykoron a várost. Augsburg ma gazdag történelmi múlttal rendelkezõ, mégis fiatalos város. A több mint 2000 éves Augsburg Németország legrégibb városai közé tartozik. Alapításának dátumát is ismerjük: a rómaiak i.e. 15-ben vertek tanyát itt, a Lech és Wertach összefolyásánál. A város ma is alapítójának, Augustus császárnak a nevét viseli.

  Augsburg a reneszánsz idejében élte fénykorát. Ekkor a város szülötte, Jakob Fugger neve egyet jelentett a gazdagsággal.

 • Andorra: Hercegség Franciaország és Spanyolország között

  A Pireneusok völgyében egykor elszigetelt ország ma a turizmusnak és a kedvezõ adózási szabályoknak (ingyenes betegellátás, vámmentesség stb.) köszönhetõen virágzik.

  Andorra államalapításának éve 819 volt, amikor a pásztorközösségek jogait írásba foglalták. A hagyomány szerint az andorraiak önrendelkezési joga (szabadságlevél) Nagy Károlytól származik, aki a mórok elleni harcban való helytállásukért adományozta ezt nekik. A terület feletti ellenõrzés a helyi Urgel grófjáé lett, késõbb Urgel egyházmegye püspökére szállt. A 11. században a püspök és a szomszédos francia gróf között viszályt szült a terület hovatartozása.

 • Manchester

  Manchester õsi város, már mint római helyõrségrõl is említést találtak. Igazából a 18. században, az ipari forradalom idején lett jelentõs várossá. Ennek megfelelõen rengeteg pompás 19. századi építészeti emlék várja az idelátogatót. A sok közül néhány: Városháza, Free Trade Hall, de a korábban épült katedrális és az 1921-ben nyitott városi tõzsde is pazar látnivaló. Manchester ma London után Nagy Britannia második pénzügyi központja, pezsgõ társadalmi és kulturális élettel – három híres egyeteme van, a Rylands és a Central Reference Library az ország legjobb könyvtárai közé tartozik, de Manchester az angolszász könnyûzene fellegvára is.

 • Sousse

  Tunézia tengerparti üdülõ epicentruma. A Sahel gyöngyének (a Földközi-tenger gyöngye) nevezett várost a Kr.e. 11. században alapították. A 9. században épült ribat az erõd-monostor érdekes példája, csakúgy, mint a nagymecset, a bástyák és a Khalef tornya. A 240 terembõl álló, 2-5. századi katakombái 5 kilométeren terülnek el. A hófehér homokos tengerpartot körül ölelõ andalúz, török és arab stílusú hotelek visszatükrözik a régmúltban itt letelepedett népek építési kultúráját.

 • Petra, a sziklába vájt város

  A Jordán Hasemita Királyság fiatal állam, de történelmi emlékei a civilizáció legkorábbi idõszakából származnak. Még pénzét, a jordán dínárt is a római kori denarius mintájára verik. Az országnak és az egész Közel-Keletnek egyik legérdekesebb látnivalója Petra, a korábban eltemetett nabateus város. A települést a Biblia Szela néven említi, amely héberül sziklát jelent. Ennek görög fordítása Petra; az arabok Wadi Moussának, Mózes völgyének nevezik. Nincs még egy hely a Földön, ahol ennyire belesimulna a város a tájba: nagy részét a sziklákba vájták.

 • Tiszai ártér, Algyõ

  A Tisza árterének nyárfaerdeibõl, füzeseibõl és a közeli Fehér-tóról járnak vadászgatni a szürkegémek, bíbicek, kócsagok a régi vasúti híd, meg a 47-es út szögletében kialakult, kis mesterséges tólánchoz. Száraz években gulipán és széki lile fészkel az alig egyhektáros agyagos-vizes laposban. A költés rendszerint sikeres, csak ha esõs nyarak járnak, pusztul el az "árvíztõl" fészekaljuk. Itt, a híd lábánál, tábla állítja meg az utazót: a Gyevi kócsaghoz címzett szabadidõhajóhoz invitál a jelzés, a kék alapon fehér kiskócsag.

 • Az átalakuló dublini dokknegyed

  Dublin sok látogatója a várost átszelõ Liffey folyót olyan kiindulópontnak használja, amely elvezet az ír fõváros központjában lévõ fõ turistahelyszínek irányába.

  Akik azonban a folyót követve tovább merészkednek a dublini kikötõig, egy új, modern Dublint is találnak a part mentén. Itt található a Daniel Libeskind tervezte Grand Canal színház, egy új konferenciacentrum, valamint a Google és a Facebook európai központja csakúgy, mint a U2 együttes volt stúdiója.

 • Hydropolis: Újra az Egyesült Arab Emirátusokra figyel a világ

  Az Egyesült Arab Emirátusban már eddig is sok szálloda-csoda született.

  A Perzsa-öbölben - közel a híres pálmafa alakú szigetekhez - néhány hónapja adták át a Hydropolis névre keresztelt, Joachim Hauser német építész tervei alapján, 20 méterrel a víz alatt épült és a világ elsõ víz alatti szállodájaként mûködõ szállodakomplexumot. A szállodában 220 lakosztály található, benne egyetlen éjszaka 5500 dollárba kerül. A tenger aljába süllyesztett oszlopokra épült szállodát egy alagút köti össze a szárazfölddel, s a vendégek vonattal közelíthetik meg a bejáratot.

bohócdoktor vizit szja 1%